РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. В. Немченко Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039, Україна
  • В. В. Зеленяк

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56863

Ключові слова:

економічні ризики, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, економічна безпека підприємства, державна політика

Анотація

Розглянуто інноваційно-інвестиційний процес як засіб розвитку інноваційної діяльності підпри-ємства шляхом залучення інвестицій. Виділено внутрішні та зовнішні загрози інноваційно-інвестиційного процесу в системі економічної безпеки підприємства. Досліджено основні принципи та напрями державної інноваційної політики. Виділено фактори її впливу на зниження ризиків економічної безпеки підприємства.

Біографії авторів

В. В. Немченко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

В. В. Зеленяк

Посилання

Історія економічних учень : підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – У 2 ч. – Ч. 1. – К. : Знання. – 2006. – 582 с.

Джонс Д.Х. Руководство для директоров // «Ассоциация Корпоративных Казначеев». – Великобри-тания. – 1998. – 348 с.

Вербицька Г.Л. Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 « Економіка, організація і управління підприємствами» / Г.Л. Вербицька. – К.: Національний транспортний університет. – 2005. – 19 с.

Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. / В. В. Глущенко. – г. Железнодорожный Моск. обл.: ТОО НПЦ «Крылья». – 1999. – 336 с.

Ілляшено С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетсь-ка книга». – 2010. – 334 с.

Шумпетер Й. Теория эономического развития. Капитализм, социализм, демократия / Й. Шумпетер. – М.: Эксмо. – 2007. – 234 С.

Іванов М.Н. Підвищення ефективності функціонування регіональних економічних систем на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності / М.Н. Іванов // Схід: Спецвипуск. – 2011. – № 1 (108). – С. 79-82.

Вядрова І. М. Система фінансового забезпечення інноваційного-інвестиційного розвитку в Україні та можливості її активізації в сучасних економічних умовах / І. М. Вядрова, С. М. Пашова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 1 (10). – С. 121-126.

Давідов М. В. Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарю-вання / М. В. Давідов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 92-97.

Задніпрянна Т. С. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства / Т. С. Задніпрянна // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1 (23). – С. 203-205.

Жуков В. Р. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия / В. Р. Жуков. – Донецк: Норд-Пресс. – 2006. – 147 с.

Блудова Т.В. Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства / Т.В. Блудова, В.В. Токар // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – №2. – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1826

Киян Н.О. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів як фактора суттєвого підвищення ефектив-ності гірничодобувного виробництва / Н.О. Киян // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2010. – №3 (23). – С. 93-99.

Зеленяк В.В. Контроль в системі інноваційно-інвестиційної діяльності державна політика та спри-яння укріпленню позицій фінансово-економічної безпеки / В.В. Зеленяк, В.В. Немченко // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса: Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 261-270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні проблеми