Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Керівництво для авторів (Останнє оновлення: 07.07. 2022 р.)

Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології —  це періодичне видання Харківської державної академії фізичної культури (Україна), яке видається з 2016 року.

Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології — міжнародний науковий журнал, що рецензується, видається щоквартально в електронному форматі

 

У журналі публікуються статті за тематикою:

Медицина
Додаткова та мануальна терапія
Трудотерапія
Фізична терапія, спортивна терапія та реабілітація
Охорона здоров'я, довкілля та гігієна праці
Реабілітація

Професії в галузі охорони здоров'я
Трудотерапія
Фізична терапія, спортивна терапія та реабілітація

Журнал запрошує до представлення високоякісні оригінальні дослідницькі статті. 

 

Графік випусків журналу
№1 - Березень (статті приймаються до 1.03)
№2 - Червень (статті приймаються до 31.05)
№3 - Вересень (статті приймаються до 31.08)
№4 - Грудень (статті приймаються до 30.11)

ТИПИ СТАТЕЙ

У журналі будуть розглядатися такі типи статей:

Дослідницькі статті

У наукових статтях мають бути представлені результати оригінального дослідження. Ці рукописи повинні описувати, як проводився дослідницький проект, та забезпечувати ретельний аналіз результатів дослідження.

УМОВИ ПОДАЧІ

Рукописи можуть бути надіслані на єектрону пошту редакції frirjournals2016@gmail.com або представлені через систему on-line подання журналу.
Автор, який подає, несе відповідальність за те, щоб публікація статті була схвалена всіма іншими співавторами. Автор, який подав заявку, також відповідає за те, щоб стаття отримала всі необхідні інституційні схвалення.

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ
Рукописи, що не відповідають вимогам журналу, етиці, стилю та формату, не братимуть участь у процесі рецензування.

 Загальні вимоги:

 Текст статті (без анотацій та списку літератури) обсягом 8 і більше сторінок формату А4 у редакторі WORD.

Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без перенесення, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною.

Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1). Мова статті – українська, англійська.

При поданні статті всі малюнки та таблиці мають бути включені у файл рукопису. Усі малюнки мають бути наведені в рукописі у послідовному порядку та пронумеровані.

Таблиці
Таблиці вимагають короткого, але описового заголовка. Основні розділи таблиці мають бути позначені горизонтальними лініями. Пояснювальна частина повинна бути включена до виносок, зазначених у тілі таблиці в порядку їх появи. Таблиці повинні бути послідовно пронумеровані по всьому тексту. Одиниці вимірювання повинні бути включені до заголовка стовпця. Таблиці не повинні дублювати матеріал у тексті чи ілюстраціях.

Графіки чи діаграми

Повинні бути підготовлені в Excel, послідовно пронумеровані по всьому тексту. Якщо статтю буде прийнято, авторів попросять надати вихідні файли малюнків.

Ілюстрації
Малюнки мають бути представлені у форматах BMP, JPG, GIF або TIF. Приймаються лише гарні малюнки та оригінальні фотографії. Якщо малюнок (зображення) був опублікований раніше, необхідно вказати першоджерело та надати письмовий дозвіл на відтворення матеріалу від правовласника. Якщо статтю буде прийнято, авторів попросять надати вихідні файли малюнків.
Усі малюнки, чи то фотографії, графіки чи діаграми, мають бути послідовно пронумеровані по всьому тексту.

Формули
Використовуйте Microsoft Equation Editor або MathType. Рівняння мають бути доступні для редагування редакцією та не повинні бути у форматі зображення.

Одиниці виміру

Одиниці виміру мають бути представлені просто і лаконічно з допомогою Міжнародної системи одиниць (СІ).

Посилання
Усі включені у Списку посилань посилання мають бути процитовані у тексті у вигляді відповідної цифри у квадратних дужках.

 СТРУКТУРА СТАТТІ 

 Назва статті (до 10 слів). Назва статті повинна відображати зміст і мету цієї статті.

Ім’я та Прізвища авторів.

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто, країна).

 Анотація. Анотація повинна мати структуру: Мета, Матеріал і методи, Результати, Висновки. Якщо мова статті не українська – анотація українською мовою подається у розширеному вигляді (1800 знаків з пробілами). Подається двома мовами (укр., англ.)

Ключові слова: 5–6 слів, які характеризують досліджувану проблему.

 Вступ.

Вступ описує, що автор сподівається досягти, та чітко означає досліджувану проблему. Повинен узагальнювати відповідні дослідження для забезпечення контексту і пояснювати, які дослідження інших авторів, якщо такі є, оскаржуються або вимагають продовження. Наприкінці Вступу вказується мету дослідження.

 Матеріал і методи дослідження.

У розділі «Матеріал і методи» дайте чіткий опис дослідження та того, як воно проводилося. Опишіть використовувані процедури та матеріали, щоб дослідження можна було відтворити.

Підрозділи з коротким описом змісту послідовно (автор може запропонувати свій варіант підрозділів):

 Учасники
Опишіть вибірку: скільки учасників, як вони були набрані. Вкажіть основні демографічні дані (вік та стандартне відхилення, розподіл за статтю тощо), основні критерії віднесення учасників до груп.

 Обґрунтуйте репрезентативність вибірки.

Наприкінці зазначається, що учасники підписали форму поінформованої згоди на участь у дослідженні. Якщо учасниками дослідження є діти, форму інформованої згоди підписують їх батьки.

 Методи
Опишіть методи, що застосовуються, досить докладно, щоб інші могли повторити дослідження. Якщо ви маєте більше одного методу, використовуйте підрозділи з відповідними заголовками.
Нові методи повинні бути описані докладно, в той час як методи, що добре зарекомендували себе, можуть бути описані коротко і відповідним чином процитовані. Вкажіть нормативи оцінки отриманих результатів або відповідні оціночні шкали.

Вкажіть усі інструменти, використані під час збору даних, та показники, які вони вимірюють. Ці інструменти можуть включати обладнання, апаратне забезпечення, програмне забезпечення або тести і т.д.

При описі показників слід використовувати Міжнародну систему одиниць (СІ) та стандартні скорочення.

 Процедура
Стисло опишіть, як саме ви зібрали необхідні дані. Поясніть, як експеримент проводився. Хто тестував учасників, де вони тестувалися чи спостерігалися тощо.

Якщо представлені роботи містять дослідження за участю людей або тварин, потрібне схвалення локального етичного комітету, а також автори повинні підтвердити, що експерименти, описані в рукописі, були виконані відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації.

 Статистичний аналіз

Вкажіть, які програми використовувалися для статистичного аналізу. Опишіть процедури статистичного аналізу, але їх результати: які статистичні показники використовувалися під час аналізу даних, обґрунтування використання цих тестів, вкажіть рівень значущісті, застосований у дослідженні. При невеликих величинах вибірок застосування параметричних показників можливе лише за підтвердження нормального розподілу ознак у сукупності.

 Результати дослідження.

Необхідно докладно описати позитивні та/або негативні результати дослідження та результати статистичного аналізу.

Цей розділ повинен спиратися на таблиці та малюнки з мінімальним супровідним текстом. Разом із даними у тексті, а також у таблицях та малюнках має бути показана статистична значимість (вкажіть точні значення p з трьома десятковими знаками).

Заголовки та підписи до таблиць та малюнків повинні дозволяти вважати їх такими, що не потребують пояснень. Не повинно бути повторення даних, таблиць або малюнків.

Результати повинні бути представлені точно і не повинні містити матеріалу, що підходить для обговорення.

Одиниці, кількості та формули мають бути виражені відповідно до Міжнародної системи (одиниці СІ).

 Дискусія

У даному розділі подається інтерпретація результатів дослідження; як результати співвідносяться з очікуваннями і більш ранніми дослідженнями; стаття підтримує або спростовує попередні теорії. Пояснюється, як дослідження вплинуло на прогрес наукових знань.

 Висновки

Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи.

Авторський внесок

Для повної прозорості всі надіслані рукописи повинні містити Заяву про авторський внесок із зазначенням роботи кожного автора. Для дослідницьких статей з кількома авторами необхідно надати короткий абзац із зазначенням їх індивідуального внеску.

Слід використовувати наступні твердження: Концептуалізація, XX і YY; методологія, XX; програмне забезпечення, ХХ; перевірити, XX, YY і ZZ; формальний аналіз, XX; розслідування, хх; ресурси, XX; курація даних, XX; письмо - груба підготовка, ХХ; написання - перегляд і редагування, хх; візуалізація, XX; нагляд, ХХ; адміністрування проекту, XX; отримання фінансування, YY Усі автори прочитали та погодилися з опублікованою версією рукопису.

(Примітка: XX, YY, ZZ - відповідні автори)

Будь ласка, зверніться до  таксономії CrediT  для пояснення термінів.

Заява про конфлікт інтересів
Автори повинні заявити про всі відповідні інтереси, які можуть бути сприйняті як конфліктуючі. Автори повинні пояснити, чому кожен інтерес може бути конфліктом. Якщо конфліктів немає, то автори повинні вказати це.

Заява про фінансування
Автори повинні вказати, як фінансувалося дослідження та публікація їхньої статті, вказавши орган (органи) фінансової підтримки (повністю), а потім відповідний номер гранту.
Якщо дослідження не отримало спеціального фінансування, автори повинні зазначити це.

Подяки
Будь-хто, хто зробив внесок у дослідження або рукопис, але не є зареєстрованим автором, повинен бути відзначений (з їхнього дозволу) (фінансова підтримка, технічна допомога та інтелектуальні вклади, не пов'язані з авторством).

 Список посилань.

Оформлюється згідно з міжнародним стилем APA.

Повинен налічувати не менше 15 джерелз яких не менш 5 – іноземних, достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження.

Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами.

Назва: книги, статті журналу, дисертації, автореферату після транслітерації у квадратних дужках перекладаються англійською.

Урядові документи, патенти й т.і. подаються у перекладі англійською мовою повністю.

  • Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою:
  1. Матеріали 3 міжнар. конф. (Симпозіуму, з’їзду, семінару) – Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Congress, Seminar)
  2. Дис. ... канд. наук – Candidate's thesis (PhD thesis)
  3. Дис. ... д-ра наук – Doctoral thesis
  4. Автореф. дис. ... канд. наук – Extended abstract of candidate's thesis

Якщо наведене джерело не є англомовним, наприкінці у круглих дужках вказується мова джерела, наприклад:  (in Polish), (In German), (in Ukrainian).

Інформація про авторів

Вкажіть для кожного автора (українською, англійською):
прізвище, ім'я (повністю), місце роботи (офіційна назва, місто та країна);
ORCID (обов’язково).
Повне ім'я автора, відповідального за листування по рукопису, телефон та адресу електронної пошти.

Рукописи, що не відповідають вимогам журналу, етиці, стилю та формату, не братимуть участь у процесі рецензування.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.