Basic approaches to non-drug and restorative treatment of patients with type 2 diabetes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).03

Abstract

Purpose: to analyze and characterize existing modern approaches to non-pharmacological and restorative treatment of patients with type 2 diabetes. Material and methods: an analytical review of type 2 diabetes from modern literature and Internet sources. Results: modern approaches to non-pharmacological and restorative treatment of patients with type 2 diabetes were reviewed. Conclusions: non-pharmacological and restorative treatment of patients with diabetes should be complex and include: drug hypoglycemic therapy, exercise therapy in combination with diet therapy, phytotherapy, physiotherapeutic methods and massage.

References

Актуальні аспекти інсулінотерапії у пацієнтів із цукровим діабетом / М.Д. Тронько, Ю.І. Караченцев, Л.К. Соколова [та ін.] // Ендокринологія. 2016. Т. 21, № 2. C. 100-106.

Александров А.А. Сердечно-сосудистые осложнения и современный алгоритм сахароснижающей терапии: «Флорентийская перспектива» / А.А. Александров // Русский медицинский журнал. 2010. № 14. С. 879-880.

Амосова E.H. Сахарный диабет и ИБС / Е.Н. Амосова // Журнал АМН Украины. 2000. Т. 6. С. 508-517.

Балаболкин М.И. Лечение сахарного диабета и его осложнений: учеб. пособие / М.И. Балаболкин, E.M. Клебанова, B.M. Креминская. – М.: ОАО «Издательство «Медицина». 2005. 242 с.

Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2015 рік // Ендокринологія. 2016. Т. 21, № 1. 40 с.

Єфіменко, П.Б. (2013), Техніка та методика класичного масажу, ХНАДУ, Харків.

Ефимов А.С. Диабетическое поражение внутренних органов. Поражение сердца и дыхательной системы / А.С. Ефимов, А.В. Щербак // Врачебное дело. 1994. № 3-4. С. 14-24.

Ефимов А.С. Сахарный диабет и его осложнения / А.С. Ефимов, В.Л. Орленко // Журнал практического врача. 2003. № 2. С. 34-40.

Казаков, В. Н., Сокрут, В. Н., Поважная, Е.С. (2003), Медицинская реабилитация в терапии, Донецкий ГМУ, Донецк.

Калмиков, С.А. (2008), Фітотерапія, ХДАФК, Харків.

Калмиков, С.А. (2009). Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу. Медичні перспективи. Т. XIV, № 2. С. 114-118.

Калмиков, С.А. (2010), "Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації", Медичні перспективи, № 15(4), С. 46- 51.

Калмиков, С.А. (2010), "Дослідження стану фізичної роботоспроможності у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет під впливом програми фізичної реабілітації", Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях, С. 82-86.

Калмиков, С.А. (2010), "Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція", Медичні перспективи, № 15(3), С. 79-84.

Калмиков, С.А. (2012), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі: дисертація, ДЗ Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України, Дніпропетровськ, 224 с.

Калмиков, С.А. 10. (2008), "Сучасні підходи до використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на цукровий діабет 2-го типу", Таврійський медико-біологічний вісник, Т. 11, № 4 (44), С. 206-210.

Калмиков, С.А. (2010), Комплексна фізична реабілітація хворих на цукровий діабет 2-го типу, ХДАФК, Харків.

Калмиков СА, винахідники. Спосіб оздоровчої гімнастики для хворих на цукровий діабет ІІ-го типу. Патент України № 36152. 2008 Жовт 10.

Калмиков, С.А., (2012), "Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С.102-105.

Корсун В. Фитотерапия сахарного диабета / В. Корсун, С. Соколов, Г. Воронкова // Врач. М.: Медицина, 1995. № 1. С. 30-40.

Калмикова, Ю. С., & Орщацька, Н. В. (2019). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 11-16.

Калмикова, Ю. С., & Яковенко, Л. Ю. (2015). Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії. Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11.

Калмикова, Ю., Калмиков, С., & Оршацька, Н. (2020). Оцінка реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження хворих на метаболічний синдром під впливом застосування фізичної терапії. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1 (75), 17-24.

Пашинский В.Г. Лекарственные растения в терапии сахарного диабета / В.Г. Пашинский. Одесса: Вариант, 1991. 30 с.

Калмикова, Ю., Калмиков, С., Полковник-Маркова, В., Reutska, A. (2018), "Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(67), С. 25-32.

Турко, Л.В., Калмиков, С.А. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Kalmykova, Y.S. (2013), "Features of medical feed at saccharine diabetes", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 17(1), pp. 30-33.

Yuliya, K., & Sergey, K. (2018). Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 641-647.

Яковенко Н.П. Фізіотерапія: підручник / Н.П. Яковенко, В.Б. Самойленко. К.: ВСВ «Медицина», 2011. 256 с.

Калмыков, С. А., Калмыкова, Ю. С., & Поруччикова, Л. Г. (2015). Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (1), 19-24.

Калмыков, С., Калмыкова, Ю. (2016), "Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(53), С. 53-58.

Калмыков, С.А. (2007), "Актуальные вопросы лечебной физической культуры в реабилитации больных сахарным диабетом II типа", Слобожанський науково-спортивний вюсник, № 12, С. 171-174.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Каминский А.В. Сахарный диабет и ожирение: клиническое руководство по диагностике и лечению / А.В. Каминский, А.Н. Коваленко. К.: Лира, 2010. 256 с.

Кириченко, М.П., Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С. (2012), "Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації", Експериментальна і клінічна медицина, № 4, С. 71-73.

Кирьянова В.В. Физиотерапия больных сахарным диабетом / В.В. Кирьянова // Физиотерапия и курортология. Кн. 2. М.: Издательство БИНОМ. 2008. 243-254.

Когут П.И. Диета при сахарном диабете / П.И. Когут, Я.С. Павличкова. М.: Крон-Пресс, 1998. С. 10-12.

Кольяшкин, М.А. (2009), Лечебное питание, Феникс, Ростов н/Д.

Куничев Л.А. Лечебный массаж: справочник для средних медицинских работников. Л.: Медицина, 1979. 216 с.

Лукашевич П.Ю. Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні / П.Ю. Лукашевич, В.Л. Орленко, М.Д. Тронько // Ендокринологія. 2017. № 1 (22). С. 45-50.

Лукомский И.В. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж / И.В. Лукомский, Э.Э. Стэх, В.С. Улащик. Минск: Вышейшая школа, 1998. С. 273-275.

Марченко, В.О., Калмикова, Ю.С. (2017), "Аналіз ефективності програм фізичної терапії при аліментарному ожирінні", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 33-43.

Мастеров, О.С., Калмиков, С.А. (2017), "Аналіз результатів корекції гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу засобами фізичної терапії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 44-52.

Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: Олімпійська література, 2005. 471 с.

Пешкова, О.В., Калмыкова, Ю.С. (2005), "Комплексная физическая реабилитация мужчин пожилого возраста, страдающих стабильной стенокардией напряжения (ІІІ-й функциональный класс), в условиях стационара", Слобожанский научно-спортивный вестник, № 8, С. 185-189.

Потешкина Н. Г. Коррекция нарушений обмена веществ при сахарном диабете 2 типа / Н.Г. Потешкина, Е.Ю. Мирина // Русский медицинский журнал. 2010. № 9. С. 608-609.

Пустовойт, Б. А., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2016). Основні підходи до лікувального харчування при цукровому діабеті 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (3), 195-204.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Сахарный диабет. Лечение и питание / сост. Т.В. Гитун. М.: ООО «Издательство Мир книги», 2006. 320 с.

Ставицкий В.Б. Диабетическое питание больных сахарным диабетом: советы диетолога / В.Б. Ставицкий. Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 160 с.

Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / за ред. проф. М.Д. Тронька. К.: Медицина, 2005. С.67-136.

Хвостенко, А. І., & Дугіна, Л. В. (2018). Комплексна фізична реабілітація осіб другого зрілого віку при великовогнищевому інфаркті міокарда на санаторному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 39-45.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Y.S. & Bezyazichnaya, O.V. (2015), "Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniqu", News of science and education. No. 15(39), pp. 38-46.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., & Bismak, H. (2018). Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2417-2427.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Bismak, H., Beziazychna, O., & Okun, D. (2021). Results of the use of physical therapy for metabolic syndrome according to anthropometric studies. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press. doi:10.14198/jhse.2021.162.09

Published

— Updated on 2023-09-04

Versions

  • 2023-09-04 (2)
  • (1)

Issue

Section

Статті