Peculiarities of the use of physical therapy with pulmonary tuberculosis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).05

Abstract

Purpose: to review the main existing physical therapy programs for pulmonary tuberculosis. Material and methods: theoretical analysis and generalization of modern scientific data on the peculiarities of the use of rehabilitation means for pulmonary tuberculosis. Results: the mechanism of the therapeutic effect of physical exercises was considered and the features of the existing physical therapy programs for pulmonary tuberculosis were determined. Conclusions: physical therapy for pulmonary tuberculosis is used as a method of general strengthening action; at the same time, the processes of desensitization and detoxification of the body increase; the function of the cardiovascular and respiratory system improves; features of kinesiotherapy techniques for pulmonary tuberculosis I.I. Vorobyova, V.P. Murzy, A.A. Kovhanko, N.A. Fundina, E.K. Izvekova.

References

Березовский Б.А., Ломинога С.И. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. Киев, 1980. 104 с.

Воробьева И.И. Лечебная физическая культура во фтизиатрии. Москва, 1987. С. 498-510.

Діяб, Н., Калмиков, С., Калмикова, Ю. Результати застосування елементів йогівських асан у фізичній терапії вогнищевого туберкульозу легень // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2017. № 1. С. 53-63.

Извекова Е.К. Методика лечебной физической культуры для больных туберкулезом легких пожилого возраста // Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 1974. Вып. 2. С. 62-65.

Калмиков С.А., Калмикова І. М., Урдіна Г.С. Аналіз динаміки спірографічних показників у хворих на вогнищевий туберкульоз легень у процесі відновного лікування // Проблеми безперервної медичної науки та освіти. 2014. № 3(15). С. 41-45.

Калмиков С.А., Калмикова Ю.С. Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на туберкульоз легень // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 4. С. 26-29.

Калмиков, С. А. Динаміка показників біохімічного аналізу крові у хворих на інфільтративний туберкульоз легень на тлі застосування засобів лікувальної фізкультури // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2012, № 3. С. 34-37.

Калмиков, С. А., & Леонов, Ю. М. Аналіз впливу лікувальної фізичної культури на спірографічні показники при вогнищевому туберкульозі легенів. ББК 75.03 А 38, 44.

Калмикова Ю. С., Калмиков С. А. Методики лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на туберкульоз легень // Health, sport, rehabilitation. 2016. Т. 2. №. 3. С. 28-35.

Калмикова Ю.С. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації для хворих на інфільтративний туберкульоз легенів без бактеріовиділення на показники функціонального стану дихальної системи та на динаміку морфологічних змін у легенях // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 2009. № 4. С. 43-47.

Калмикова Ю.С. Лікувальна фізична культура як один із засобів функціональної терапії при туберкульозі легень // Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині: матеріали зб. тез доповідей на науковому симпозіумі [26-27 лютого 2009 р., м. Полтава]. Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2009. С. 36-37.

Калмикова Ю.С. Сучасні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури хворим туберкульозом легень // Молода спортивна наука України. 2006. Вип. 10, Т.4. Книга 2. С. 64-69.

Калмикова Ю.С. Характеристика методик дихальної гімнастики та масажу при туберкульозі легень // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2007. Вип. 11. С. 180-182.

Калмикова ЮС, Калмиков СА, винахідники. Спосіб реабілітації хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів. Патент України № 42604. 2009 Лип 10.

Калмикова ЮС. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі [дисертація]. Львів: Львів. держ. ун-т фіз. Культури; 2010. 232 с.

Калмикова, Ю. С. Вивчення особливостей психологічного статусу у хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2009. № 7. С. 67-73.

Калмикова, Ю. С. Динаміка рентгенологічних змін у легенях осіб зрілого віку, хворих на інфільтративний туберкульоз легенів, під впливом комплексної фізичної реабілітації // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2009. С. 113.

Калмикова, Ю. С. Застосування масажу та фізіотерапії при туберкульозі легень // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3(36). С. 125-128.

Калмикова, Ю. С. Особливості стану вегетативної нервової системи в разі інфільтративного туберкульозу легенів // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2013. № 1. С. 25-29.

Калмикова, Ю.С. Дослідження стану вегетативної нервової системи у хворих на інфільтративний туберкульозу легенів під впливом програми фізичної рабілітації // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях. 2009. С. 58-62.

Калмикова, Ю.С. Фізична реабілітація при інфільтративному туберкульозі легенів // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 1(34). С. 79-83.

Калмикова, Ю.С. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легень, ХДАФК, Харків, 2009. 49 с.

Калмыкова ЮС. Влияние дыхательной гимнастики на течение патологического процесса при инфильтративном туберкулезе легких без бактериовыделения у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2007. № 12. С.182-184.

Ковганко А.А., Ковганко П.А. Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения больных туберкулезом // Вестник физиотерапии и курортологии. 2007. №2. С. 109-110.

Мурза В.П. Лечебная физкультура в комплексном лечении больных туберкулезом легких. Киев, 1976. 120 с.

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навчальний посібник. Київ, 2004. 559 с.

Тодоріко Л.Д. Ситуація щодо туберкульозу в Україні та перспективи подолання недуги // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2016. № 2 (91). URL: https://kiai.com.ua/ua-issue-article-1250/Situaciya-shchodo-tuberkulozu-v-Ukrayini-ta-perspekt

Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / Н.М. Нізова, О.В. Павлова, А.М. Щербінська та ін. Київ, 2015. 139 с.

Kalmykova, Y. S., & Kalmykov, S. A. The effectiveness study of the physiotherapy techniques with infiltrative pulmonary tuberculosis using external respiration indicators // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2012. № 2. С. 45-50.

Published

— Updated on 2023-09-04

Versions

  • 2023-09-04 (2)
  • (1)

Issue

Section

Статті