Analysis of modern means of physical therapy for dietary and constitutional obesity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).02

Abstract

Purpose: to analyze the existing modern means of physical therapy for alimentary and constitutional obesity. Material and methods: in the research process, methods of analysis and synthesis of modern sources of information on this problem were used. Results: existing modern means of physical therapy for dietary and constitutional obesity are described. Conclusions: Therapeutic physical education in obesity has a positive effect on the function of the digestive system, which is usually actively functioning in these individuals, the treatment of obesity should be comprehensive and include therapeutic physical education, massage, physiotherapy treatment, diet therapy, phytotherapy, drug therapy.

References

Белая, Н.А. (2001), Лечебная физкультура и массаж, Советский спорт, Москва.С. 83-85.

Бубнова М. Ожирение и кардиометаболический риск пациента. Возможности профилактики / М. Бубнова // Врач. – 2009. – №5. – С. 48-53.

Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа / А.Ф. Вербов. – СПб.: Феникс, 2002. – 320 с.

Вербов, А.Ф. (2006), Азбука массажа, М., Полиглот.

Дедов И.И. Эндокринология / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 432 с.

Дедов, И.И. Патогенетические аспекты ожирения / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Т.И. Романцова // Ожирение и метаболизм. – 2004. – № 1. – С. 3-9.

Драпкина, О.М., Корнеева, О.Н., Ивашкин, В.Т. (2010), "Влияние на параметры абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом: фокус на приверженность диетическим рекомендациям", Лечащий врач, № 7, С. 29-34.

Калмиков, С.А. (2012), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.24 «Лікувальна фізична культура та спортивна медицина», ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Дніпропетровськ, 24 с.

Калмиков, С.А. (2013), Комплексна фізична реабілітація при плевритах, ФОП Панов А.М., Харків.

Калмиков, С.А. (2013), Комплексна фізична реабілітація при пневмонії, ФОП Панов А.М., Харків.

Калмиков, С.А. (2016), Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, ФОП Панов А.М., Харків.

Калмиков, С.А., (2012), "Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С.102-105.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Урдіна, Г.С. (2016), ″Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту″, Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 4, С. 60-65.

Калмикова, Ю. С., & Орщацька, Н. В. (2019). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 11-16.

Kalmykov, S. A., Kalmykova, Yu.S. & Sadat, K.N. (2017), "Analiz efektyvnosti zastosuvannia prohramy fizychnoi reabilitatsii pry khronichnomu hastryti typu V", Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii [Nauk. zhurn.]: Kharkiv: KhDAFK, № 2, рр. 60-69.

Іваненко Ю.О., Калмиков С.А., Калмикова Ю.С. (2020). Основні підходи до немедикаментозного та відновного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), С. 19-25.

Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2015), ″Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит″, XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 244-246.

Калмикова, Ю., Калмиков, С., & Полковник-Маркова, В., Reutska, A. (2018). Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння. Слобожанський науково-спортивний вісник, (5 (67)), 25-32.9

Калмикова, Ю.С. (2013), Комплексна фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмикова, Ю., Калмиков, С., & Оршацька, Н. (2020). Оцінка реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження хворих на метаболічний синдром під впливом застосування фізичної терапії. Слобожанський науково-спортивний вісник, (1 (75)), 17-24.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Попов, С.Н и др. (2008), Лечебная физическая культура, Валеев, Н.М, Гарасеева, Т.С. (ред.), Академия, Москва. 416 с.

Марченко, В.О., Калмикова, Ю.С. (2017), "Аналіз ефективності програм фізичної терапії при аліментарному ожирінні", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 33-43.

Мастеров, О.С., Калмиков, С.А. (2017), "Аналіз результатів корекції гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу засобами фізичної терапії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 44-52.

Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В.А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін – К.: Олімпійська література, 2005. – 471 с.

Полумбрик М.О. Харчові продукти з низьким глікемічним індексом у дієтотерапії хворих на ожиріння / М.О. Полумбрик // Международный эндокринологический журнал. – 2008. – № 5(17). – С. 81-84.

Самойлов А.А. Вопросы диетологии при системных метаболических нарушениях / А.А. Самойлов // Новости медицины и фармации. – 2007. – № 20(228). – С. 16-17.

Сокрут В.М. Медицинская реабилитация в терапии Электронный ресурс / В.М. Сокрут, В.М. Казаков, Е.С. Поважная. – 80 Min / 700 MB. – Донецк: Донецкий ГМУ, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000.

Турко, Л.В., Калмиков, С.А. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Попова, С.Н. (2005), Физическая реабилитация, Феникс, Ростов н/Д. 608 с.

Шурыгин Д.Я. Ожирение / Д.Я. Шурыгин. – М.: Медицина, 1975. – 328 с.

Шурыгин, Д. Я. Ожирение / Д.Я. Шурыгин, П.О. Вязицкий, К.А. Сидоров. – Л.: Медицина, 1980. – 262 с.

Kalmykov, S. & Kalmykova, Y. (2017), "Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 43-47.

Kalmykov, S.A. (2010). Dislipoproteinemia in type II diabetes mellitus and their correction. Medical perspectives, 15(3), 79-84.

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Yu.S. & Poruchchykova, L.G. (2015). Evaluation of the effectiveness of therapeutic physical education techniques in hypertensio. Problemy bezperervnoi medychnoi nauky ta osvity, 1(17), 19-24.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., & Bismak, H. (2018). Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2417-2427.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Bismak, H., Beziazychna, O., & Okun, D. (2021). Results of the use of physical therapy for metabolic syndrome according to anthropometric studies. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press. doi:10.14198/jhse.2021.162.09

Yuliya, K. and Sergey, K. (2018), "Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus", Journal of Physical Education and Sport, 18(2), pp.641-647.

Вардимиади Н.Д. Лечебная физкультура и диетотерапия при ожирении / Н.Д. Вардимиади, Л.Г. Машкова. – К.: Здоровье, 1998. – 47 с.

Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2015), ″Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит″, XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 244-246.

Kalmykov, S.A., Urdina, G.S. & Pelikh, I.V. (2014), "Study of the efficiency use of physical rehabilitation in patients with chronic gastritis", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 18(9), pp. 30-34.

Урдіна, Г. С., & Калмиков, С. А. (2018). Клініко-патогенетичне обгрунтування та оцінка ефективності програми фізичної реабілітації при неерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (1), 39-47.

Урдина, Г. С. (2015). Особенности методик лечебной физической культуры при хроническом гастрите. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (2), 65-68.

Урдина, Г. С., & Безъязычная, О. В. (2017). Влияние комплексной программы физической реабилитации на адаптационные возможности больных хроническим гастродуоденитом в условиях поликлиники. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 88-97.

Kalmykova, Y., Sadat, K., & Kalmykov, S. (2019). Physical therapy of dissecretory syndrome and autonomic disorders in patients with chronic gastritis. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), 893-905.

Бісмак, О. В. (2005). Дослідження мотивації до занять лфк у жінок, хворих на хронічний безкам’яний холецистит, на стаціонарному етапі фізичної реабілітації. Слобожанський науково-спортивний вісник.-X, 168-170.

Бисмак, Е. В., Тарасова, О. И., & Мороз, М. И. (2005). Влияние занятий лечебной физической культуры на вегетативный статус женщин зрелого возраста с патологией желчевыделительной системы. Физической воспитание студентов творческих специальностей, (4), 59-67.

Калмиков, С.А., Козак, Л.А. (2014), "Оцінка ефективності застосування програми фізичної реабілітації у хворих на позалікарняну пневмонію в період реконвалесценції", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-12 грудня 2014 року, ХДАФК, Харків, 171-175.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Пешкова, О.В., Калмыкова, Ю.С. (2005), "Комплексная физическая реабилитация мужчин пожилого возраста, страдающих стабильной стенокардией напряжения (ІІІ-й функциональный класс), в условиях стационара", Слобожанский научно-спортивный вестник, № 8, С. 185-189.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Y.S. & Bezyazichnaya, O.V. (2015), "Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniqu", News of science and education. No. 15(39), pp. 38-46.

Бочарова В.О., Калмикова Ю.С., Калмиков С.А. Сучасні погляди до застосування засобів фізичної терапії хворих на артеріальну гіпертензію. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), С.66-70.

Published

2023-10-15

Issue

Section

Статті