Physical therapy for scoliotic disease of the first degree at the polyclinic stage

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).03

Abstract

Purpose: analysis of specialized scientific literature on the problem of scoliotic disease of the first degree and the possibilities of physical therapy in the restorative treatment process. Material and methods: an analytical review of domestic and foreign literary sources devoted to the problem of physical therapy of scoliotic disease in the recovery period. The analysis of various methods of physical therapy of the studied pathology was carried out. Results: modern views on spine anatomy, etiology, pathogenesis and development of scoliotic disease are defined. The basic principles of physical therapy program formation for patients with scoliotic disease are highlighted. Conclusions: modern approaches to the occurrence, development, treatment and physical therapy of scoliotic disease of the 1st degree are determined.

References

Аналіз діяльності служби охорони матері і дитини в Україні (2012). Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров'я України. Київ..

Бойчук Т., Голубєва М., Левандовський О., Войчишин Л. (2010) Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: посібник. Львів.

Грейда Н.Б., Грицай О.С., Кренделева В.У. (2011). Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011. № 4.

Дрожжина Л. А. (2006). Программа физической реабилитации сколиотической болезни // Адаптивная физическая культура. 2006. № 4.

Епифанов В.А. (2008). Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника: пособие. Москва.

Ефіменко П.Б.(2017). Техніка та методика класичного масажу: посібник. Харків.

Иваницкий М.Ф.(2003). Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учебник . Москва.

Ісакован В. Я. (2013). Вправи для профілактики порушень постави // Фізичне виховання в школах України. 2013. № 4.

Калмикова Ю.С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: навчальний посібник . Харків, 2014.

Корнацький В.М. (2001). Хвороби кістково-м’язової системи: стан проблеми в Україні та Європі // Укр. мед. часоп. 2001. № 4.

Корж Н.А., Мезенцев А.А. (2009). Хирургическое лечение ювенального идиопатического сколиоза // Хирургия позвоночника. 2009. №3.

Красикова И. (2008). Детский массаж и гимнастика: практ. пособие. Санкт-Петербург.

Лінкевич К., Мамєєва-Протопопова Т., Ковров Я. (2005). Стан соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, хворих на сколіоз на етапі адаптації до навчання у спеціалізованому закладі: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: у 4-х т. Львів, 2005. Т. 2.

Мятига О.М. (2013). Фізична реабілітація в ортопедії: навчальний посібник. Харків.

Пєшкова О.В., Мятига Є.М., Бісмак Є.В. (2012). Фізична реабілітація при порушеннях постави і плоскостопість: методичний посібник. Харків.

Полеся Г.В., Петренко Г.Г. (1980). Лечебное плавание при нарушении осанки и сколиозе у детей: пособие. Киев, 1980.

Проніна О.П., Калмиков С.А. (2014). Основні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у дітей, Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", 10-12 грудня 2014 року, ХДАФК, Харків, С. 192-195.

Проніна, О.П., Калмиков, С.А. (2015), "Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при порушеннях постави у підлітків", XV Міжнародна науково-практична конференція" Фізична культура, спорт та здоров'я", ХДАФК, Харків, С. 233-235.

Садовая Т.Н. (2010). Скрининг, мониторинг и организация специализированной ортопедической помощи детям с деформациями позвоночника: метод.рекоменд. Санкт- Петербург.

Сутула А.В. (2014). Особливості фізичного виховання дітей середнього шкільного віку з вадами постави. (Дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту), Харків.

Яковенко Н.П., Самойленко В.Б. (2011) Фізіотерапія: підручник. Київ.

Laloux J. L. (2013). Effіcacy of bracіng for scolіosіs іn adolescents // Soіns Pedіatr Puerіc. 2013. Vol. 275.

Published

2023-10-15

Issue

Section

Статті