[1]
Kendzera, A.V. and Semenova, Y.V. 2016. Influence of resonance and nonlinear properties of soils on seismic hazard of construction areas. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 2 (Apr. 2016), 3–18. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107762.