[1]
Epuh, E.E., Olaleye, J.B. and Omogunloye, O.G. 2016. Predicting Depth of Mineral Deposit using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 5 (Aug. 2016), 137–145. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107827.