[1]
Shuman, V. 2015. Nonlinear dynamics, seismic activity and aerospace sounding systems. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 2 (Mar. 2015), 38–55. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i2.2015.111302.