[1]
Starostenko, V.I., Lukin, A., Tsvetkova, T. and Shumlyanskaya, L. 2014. Geofluids and up-to-date display of activization of the Ingul megablock of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 36, 5 (Oct. 2014), 3–25. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111567.