[1]
Belevtsev, R.Y. 2012. Genesis and thermodynamic evolution of outer geospheres. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 2 (Apr. 2012), 49–59. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116608.