[1]
Shuman, V., Kobolev, V.P., Bogdanov, Y.A., Zakharov, I.G. and Yatsyuta, D.A. 2011. Spontaneous electromagnetic radiation in water areas: a new experiment and applications. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 4 (Aug. 2011), 33–49. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116894.