[1]
Roganov, Y. and Roganov, V. 2011. Calculation of wave fields for anisotropic media with absorption based on the reflective method. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 4 (Aug. 2011), 117–126. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116900.