[1]
Starostenko, V.I., Makarenko, I., Rusakov, O.M., Pashkevich, I., Kutas, R. and Legostayeva, O. 2010. Geophysical heterogeneity of the lithosphere of the megabasin of the Black Sea. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 5 (Oct. 2010), 3–20. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496.