[1]
Bagriy, I.D. 2010. Efficiency of prediction by near-surface methods of hydrocarbon fields (Dnieper-Donetsky avlakogen, North-Skovtsivska area - Sunday structure). Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 5 (Oct. 2010), 142–152. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117518.