[1]
Vashchenko, V.M., Korduba, I.B., Loza, Y.A., Patlashenko, Z.I., Bannikov, O.O. and Kryzska, Y.M. 2018. Tornado statistics in Ukraine based on new data. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 3 (Jul. 2018), 199–213. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206.