[1]
Kuzmenkov, S.G., Kuzmin, Y.A., Stulov, P.A., Ayupov, R.S., Bulatov, V.I., Igenbaeva, N.O., Isaev, V.I. and Lobova, G.A. 2019. Identification of hard-to-recover reserves of Ugra oil. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 4 (Sep. 2019), 114–124. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177372.