[1]
Kendzera, O.V., Mykulyak, S.V., Semenova, Y.V. and Skurativskyi, S.I. 2020. Modeling of seismic response of soil layer within the framework of nonlocal model of continuous medium. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 3 (Jun. 2020), 47–58. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204700.