[1]
Roganov, Y.V., Stovas, A. and Roganov, V.Y. 2020. Dispersion of phase velocities in horizontally layered anisotropic slightly-contrasted periodic media. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 3 (Jun. 2020), 109–126. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704.