[1]
Zablotskyi, F. , Maksymchuk, V. and Dzhuman, B. 2022. On the construction of gravimetric geoid model on the Lviv region area. Geofizicheskiy Zhurnal. 44, 1 (Apr. 2022), 124–130. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253714.