[1]
Yusubov, N. and Shikhmammadova, T. 2022. Hydrocarbon system of the South Caspian Depression. Geofizicheskiy Zhurnal. 44, 3 (Aug. 2022), 87–95. DOI:https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261971.