[1]
Hlavatskyi, D. , Veklych, Y. , Bakhmutov, V. , Shpyra, V. , Skarboviychuk, T. , Yakukhno, V. and Poliachenko, I. 2022. Palaeomagnetic suitability of a new section with a potential lower boundary for the Quaternary on the left bank of the lower River Danube. Geofizicheskiy Zhurnal. 44, 4 (Sep. 2022), 38–50. DOI:https://doi.org/10.24028/gj.v44i4.264840.