[1]
Popadyuk, I. and Khryashevskaya, O. 2016. Conversation with S.N.Stovba. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 6 (Dec. 2016), 198–201. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328.