(1)
Murovskaya, A. V.; Nakapelyukh, M. V.; Vikhot, Y. M.; Shlapinskiy, V. E.; Bubnyak, I. N.; Mychak, S. V. Kinematic Evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians). GJ 2016, 38, 119-136.