(1)
Strakhov, V.; Savin, M. G. On the Management of Seismic Activity. GJ 2013, 35, 3-9.