(1)
Gordienko, V. V.; Gordienko, I. V.; Zavgorodnaya, O. V.; Logvinov, I.; Tarasov, V. N. Evolution of the Tectonosphere of the Ukrainian Carpathians. GJ 2012, 34, 160-178.