(1)
Nebrat, A. G.; Sochelnikov, V. V. Experience of High-Resolution Electrical Prospecting. GJ 2011, 33, 147-153.