(1)
Vashchenko, V. M.; Korduba, I. B.; Loza, Y. A.; Patlashenko, Z. I.; Bannikov, O. O.; Kryzska, Y. M. Tornado Statistics in Ukraine Based on New Data. GJ 2018, 40, 199-213.