(1)
Starostenko, V. I.; Orlyuk, M. I. 85 Years - Inna Konstantinovna PASHKEVICH. GJ 2019, 41, 231-233.