(1)
Vyalov, P.; Starostenko, V.; Babak, V. Pope Francis Congratulated B. Ye. Paton on His 100th Birthday. GJ 2019, 41, 194-198.