(1)
Entin, V. A.; Gintov, O. B.; Mychak, S. V.; Belskyi, V. N.; Geyko, Y. V.; Polyachenko, E. B.; Guskov, S. I.; Marchenko, A. V. «The Great» Dyke of the Bug Area. GJ 2019, 41, 77-96.