(1)
Kuzmenkov, S. G.; Kuzmin, Y. A.; Stulov, P. A.; Ayupov, R. S.; Bulatov, V. I.; Igenbaeva, N. O.; Isaev, V. I.; Lobova, G. A. Identification of Hard-to-Recover Reserves of Ugra Oil. GJ 2019, 41, 114-124.