(1)
Starostenko, V.; Omelchenko, V. To the 75th Anniversary of Anatoly Petrovich Tolkunov. GJ 2020, 42, 206-208.