(1)
Gordienko, V. .; Gordienko, I. .; Zavgorodnaya, O. . Kriging of Ukraine’s Deep Heat Flow Map. GJ 2022, 44, 55-65.