(1)
Popadyuk, I.; Khryashevskaya, O. Conversation With S.N.Stovba. GJ 2016, 38, 198-201.