Tsvetkova, T. A., & Bugaenko, I. V. (2016). The structure of velocity mantle number of horizons under Phennoscandia according to seismic-tomography data. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(1), 57–77. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i1.2016.107723