Burakhovich, T. K., Kushnir, A. M., Nikolaev, I. Y., Sheremet, E. M., & Shirkov, B. I. (2016). Results of experimental electromagnetic studies of the Crimean region. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(2), 57–78. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107765