Garetskyi, R. G., Karatayev, G. P., & Matveyev, A. B. (2016). Reflectance of radon anomalies in magnetic field and tectonic elements of Belarus. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), 40–48. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107820