Epuh, E. E., Olaleye, J. B., & Omogunloye, O. G. (2016). Predicting Depth of Mineral Deposit using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), 137–145. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107827