Mostovoy, V. S., & Mostovyi, S. V. (2016). Mathematical model of seismic signal, as a flow of physically non realizable single seismic waves. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), 164–169. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107830