Gintov, O. (2015). Problems of geodynamics of the Ukrainian shield in Precambrian. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), 3–22. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111142