Korchin, V. (2015). Low velocity zones of thermobaric origin in the crystalline crust. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), 46–65. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111145