Shuman, V. (2015). Nonlinear dynamics, seismic activity and aerospace sounding systems. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(2), 38–55. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i2.2015.111302