Lobova, G., Iskorkina, A., Isaev, V., & Starostenko, V. (2015). Petroleum potential of Lower Jurassic and Pre-Jurassic reservoirs of Ust-Tym megadepresion. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), 3–20. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111320