Gonchar, V. (2013). Model of localization of seismotectonic deformation of the Crimean orogen. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), 170–175. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111435