Mikhaylik, I., & Petrenko, K. (2013). Improvement of analog-code converter. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), 176–178. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111436