Sharov, N., & Sviridenko, L. P. (2017). Precambrian lithospheric evolution of the Fennoscandian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), 47–62. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.112341