Kulchitsky, V. E. (2014). Valuation of extinction parameters of anisotropic macro-seismic wave intensities. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(2), 138–149. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116127