Kudelya, A. (2014). Evaluation of radio-wave method of soil massif. Geofizičeskij žurnal, 36(1), 170–176. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i1.2014.116168