Verpahovskaya, A. O., Pilipenko, V. N., & Kobolev, V. P. (2013). Features of processing of marine seismic observations using finite-difference full-wave migration. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(5), 187–195. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i5.2013.116447